Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 1. 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Folded Book Art B.V., betreffende de verkoop, levering, betaling van al dan niet gevouwen boeken, patronen, handleidingen, woondecoratie, en daarmee verband houdende producten en/of diensten. 1. 2 Naast deze algemene voorwaarden kan Folded Book Art aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden. 1. 3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door Folded Book Art niet geaccepteerd. 1. 4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden elektronisch aan te vragen bij Folded Book Art via e-mail of via de website www.foldedbookart.com. 1. 5 Folded Book Art houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden. Artikel 2 Offertes 2.1 Alle offertes opgesteld door Folded Book Art zijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld. 2.2 Prijsvermeldingen op de Folded Book Art internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte. Artikel 3 Overeenkomsten 3. 1 Overeenkomsten met Folded Book Art komen pas dan tot stand wanneer Folded Book Art een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. Folded Book Art heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht. Artikel 4 Afbeeldingen 4. 1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de artikelen, in prijslijsten, op de Folded Book Art internetsite, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding. 4. 2 Alle producten, afbeeldingen, teksten van Folded Book Art B.V. zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen zonder schriftelijk akkoord van Folded Book Art niet worden gekopieerd, geprint of gedeeld. Page 2 of 10 Artikel 5 Prijzen en betaling 5. 1 De artikelen van Folded Book Art worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Folded Book Art. 5. 2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, inclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten. 5. 3 Behoudens het geval van contante verkoop, dient de betaling van de door Folded Book Art geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 10 dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is Folded Book Art gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van &euro 250,00. 5. 4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 5. 5 Niet tijdige betaling geeft Folded Book Art het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook. 5. 6 Folded Book Art is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Folded Book Art te verrichten prestaties. 5. 7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van Folded Book Art verrekening van facturen toe te passen. 5. 8 Door Folded Book Art in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. 5. 9 Cheques, wissels en vreemde valuta gelden slechts als betaling na hun inlossing. Artikel 6 Verzending en aflevering 6.1 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Folded Book Art tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Folded Book Art bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 6.2 Folded Book Art is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Page 3 of 10 Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 7. 1 Folded Book Art behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Folded Book Art aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door Folded Book Art ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Folded Book Art van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen Folded Book Art en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes. 7. 2 De producten van Folded Book Art en het gebruik hiervan zijn te allen tijden bedoeld voor niet commercieel gebruik indien anders schriftelijk overeengekomen met Folded Book Art. Producten als gevouwen boeken en patronen mogen mede hierdoor niet zonder schriftelijk akkoord doorverkocht worden aan derden. Dit geldt voor gevouwen boeken en boeken die gevouwd zijn middels de patronen van Folded Book Art. Patronen zijn tevens slechts twee keer te downloaden. Artikel 8 Leveringstermijnen 8. 1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. Folded Book Art is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk. 8. 2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Folded Book Art of haar leidinggevend personeel of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding. Artikel 9 Reclames 9. 1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan Folded Book Art. Na het verstrijken van deze termijn wordt Folded Book Art geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat Folded Book Art er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd. 9. 2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 9. 3 Indien een reclame door Folded Book Art gegrond wordt bevonden, kan Folded Book Art overgaan tot het volgende: A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan Folded Book Art worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Page 4 of 10 afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding. 9. 4 De afnemer dient in alle gevallen Folded Book Art drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken. Artikel 10 Garantie 10. 1 Folded Book Art verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen alleen garantie wanneer het product defect aankomt bij de klant. De klant kan het product in deze situatie retoursturen. De verzendkosten zijn voor de kosten van de klant. Gezien het feit dat de producten van Folded Book Art onder de productgroep Kunst valt wordt er verder geen garantie verleend en valt niet onder het herroeprecht. Op aangekochte patronen zit geen garantie en valt tevens niet onder het herroeprecht gezien het feit dat het een patroon gekopieerd kan worden. 10. 2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde 'formulier retourzendingen" en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het "formulier retourzendingen". 10. 3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door Folded Book Art op te geven adres. 10. 4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd. B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het Folded Book Art garantiezegel en/of serienummer. C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Folded Book Art zijn verricht. D: indien het product niet volgens correcte wijze is onderhouden. E: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Folded Book Art echter geen defect geconstateerd kan worden. 10. 5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Artikel 11 Handelsmerk 11. 1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door Folded Book Art afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd, gekopieerd of gewijzigd worden. Page 5 of 10 Artikel 12 Aansprakelijkheid 12. 1 De aansprakelijkheid van Folded Book Art blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering. 12. 2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Folded Book Art in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Folded Book Art niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Folded Book Art. 12. 3 De afnemer vrijwaart Folded Book Art te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. Artikel 13 Overige bepalingen 13. 1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.